سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

جهت ورود به سایت شطرنج کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

سایت اصلی بازی شطرنج آنلاین ایرانی

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی | ipChess | بازی شطرنج آنلاین | لذت واقعی بازی شطرنج | بازی شطرنج آنلاین | اولین بازی فارسی شطرنج آنلاین | بازی شطرنج آنلاین دونفره

 

قوتنین حرکت مهره‌ها

۳٫۱. مجاز نیست مهره‌ای را به خانه‌ای که مهرهٔ خودی در آن است حرکت داد. اگر مهره‌ای به مربعی حرکت کند که تحت اشغال مهرهٔ حریف است، مهرهٔ حریف از صفحهٔ شطرنج خارج می‌شود و این بخشی از همان حرکت به حساب می‌آید. در صورتی که مهره‌ای بتواند طبق ماده‌های ۳٫۲ تا ۳٫۸ مهره‌ای را بگیرد، اصطلاحاً می‌گویند آن مهره به مهرهٔ حریف حمله کرده‌است. [گرچه هیچ‌گاه مهرۀ شاه (King) حذف نمی‌شود] ۳٫۲. فیل در قطری که خودش در آن قرار گرفته‌است به هر مربعی می‌تواند حرکت کند. ۳٫۳. رخ در ستون یا عرضی که خودش در آن قرار گرفته‌است به هر مربعی می‌تواند حرکت کند. ۳٫۴. وزیر در ستون، عرض یا قطری که خودش در آن قرار گرفته‌است به هر

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

مربعی می‌تواند حرکت کند.شطرنج دونفره آنلاین ۳٫۵. فیل، رخ و وزیر نمی‌توانند از مهره‌ای که در مسیرشان وجود دارد عبور کنند. [(فقط رخی که قلعه رفتن قرار است با آن انجام شود می‌تواند از شاه عبور کند که البته این حرکت قانوناً یک حرکت بوده و حرکت شاه محسوب می‌شود)] ۳٫۶. اسب می‌تواند به نزدیک‌ترین مربع‌هایی که در ستون، عرض و قطر مشترک با آن اسب نباشند حرکت کند. [که در این صورت اسب می‌تواند حداکثر ۸ حرکت داشته باشد.] شطرنج آنلاین ۳٫۷.

a. سرباز می‌تواند روبه جلو و به مربع اشغال نشده [به اندازۀ یک مربع] حرکت کند یا
b. سرباز در حرکت نخست خود می‌تواند همانند حالت a حرکت کند یا آن‌که دو مربع در همان ستون به جلو برود، مشروط به این‌که این دو مربع اشغال نشده باشند.
c. سرباز می‌تواند به مربع تحت اشغال مهرهٔ حریف که به‌طور مورب در مقابل آن و در ستون مجاور باشد حرکت کند و آن مهره را از صفحهٔ شطرنج حذف کند.

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

d. اگر یک سرباز حریف در یک حرکت دو مربع از مربع اولیه‌اش پیشروی کرده باشد، پیاده هم‌عرض و کناری آن می‌تواند آن را بگیرد [(از صفحۀ شطرنج حذف کند)] و به جلوی همان سرباز برود طوری‌که انگار آن سرباز فقط یک خانه به جلو آمده مشروط برآن که این حرکت حریف، آخرین حرکت او باشد. به این حرکت، «آن‌پاسان» گفته می‌شود.
e. وقتی پیاده‌ای به دورترین عرض نسبت به موقعیت اولیه‌اش برسد باید به عنوان بخشی از همان حرکت آن را به وزیر، رخ، فیل یا اسب همرنگ همان پیاده ارتقاء داد. حق انتخاب بازیکن منحصر به مهره‌هایی که قبلاً گرفته شده‌اند نیست. این تعویض پیاده با مهرهٔ دیگر را «ترفیع» می‌نامند و اثر مهره جدید آنی است. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی
بازی شطرنج

۳٫۸. شاه می‌تواند به دو صورت مختلف حرکت کند:

a. حرکت کردن به هر مربع مجاور که در معرض حمله یک یا چند مهره حریف نباشد. حتی اگر این مهره‌های حریف قادر به حرکت نباشند مربع‌های مسیر حرکت آن‌ها [(به جز سرباز که مسیر حرکت و حمله متفاوت دارد)] در معرض حمله شمرده می‌شوند. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی
b. «قلعه رفتن». این حرکت شاه و یکی از دو سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانیرخ همرنگ آن در یک عرض واحد است و یک حرکت شاه به حساب می‌آید و به صورت زیر انجام می‌شود: شاه از مربع اولیه‌اش دو مربع به طرف رخ جابه‌جا می‌شود، سپس آن رخ به مربعی منتقل می‌شود که شاه همان موقع [فقط] از آن عبور کرده‌است. شطرنج دونفره آنلاین

۱. در حالت‌های زیر قلعه‌رفتن غیرقانونی است:

a. شاه قبلاً حرکت کرده باشد یا
b. با رخی که قبلاً حرکت کرده‌است.

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

۲. در حالت‌های زیر قلعه‌رفتن به‌طور موقت ممنوع است:

a. مربعی که شاه در آن قرار دارد، یا مربعی که شاه باید از آن عبور کند یا مربعی که شاه قرار است آن را اشغال کند، در معرض حمله یک یا چند مهرهٔ حریف باشد.
b. بین شاه و رخی که قلعه رفتن قرار است با آن انجام شود، مهره‌ای وجود وجود داشته باشد. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

۳٫۹. شاه در حالت «کیش» باشد. اگر شاه در معرض حمله یک یا چند مهرهٔ حریف باشد حتی اگر این مهره‌ها خود قادر به حرکت نباشند قلعه رفتن مجاز نیست. در واقع در پاسخ به کیش حریف نمی‌توان قلعه رفت. بازی آنلاین شطرنج ۳٫۱۰.

a. حرکتی قانونی‌ست که تمام موارد مربوطه در مواد ۳٫۱ تا ۳٫۹ را احراز کند.
b. حرکتی غیر قانونی‌ست که نتواند یکی از مفاد مربوطۀ مواد ۳٫۱ تا ۳٫۹ را احراز کند.
c. موقعیتی غیر قانونی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی ‌ست که نتوان با مجموعه حرکاتی قانونی به آن رسید. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

 

انواع مهره‌های این بازی هستند. شخصی برنده‌است که بتواند شاه سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی حریف را با خطر زدن (کیش) مواجه کند به طوری که حریف راهی برای «رفع کیش» نداشته باشد. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

پیاده

یا سرباز ضعیف‌ترین مهرهٔ بازیست که هر کدام از بازیکنان (سیاه یا سفید) ۸ عدد از آن دارند که در ردیف یکی مانده به آخر قرار می‌دهند. پیاده به جز سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی حرکت اول که می‌تواند ۲ خانه مستقیم به جلو برود، بقیهٔ حرکتها را باید خانه به خانه انجام دهد. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

پیاده بعد از رسیدن به آخرین ردیف در خانهٔ حریف سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی بایستی به یک مهرهٔ دیگر (به جز شاه) بنا بر خواست بازیکن (که معمولاً وزیر است) تبدیل سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی می‌شود. سرباز تنها مهره‌ای ست که به همان شکلی که حرکت می‌کند (مستقیم به جلو) مهرهٔ حریف را نمی‌گیرد بلکه مهره‌هایی را که در دو خانه چپ و راست خانه جلوی خود هستند را بگیرد. در واقع سرباز مستقیم می‌رود و کج می‌زند. همچنین طبق قوانین فیده اگر مهره ی سرباز طوری قرار گیرد که مهره سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی ی حریف با یک حرکت دو خانه حرکت کند (حرکت اول حریف) که دو سرباز سیاه سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی و سفید کنار هم قرار گیرندمهره ی سرباز قادر است در حرکتی به نام آمپاسان سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانیسرباز حریف را از صفحه خارج کند (بزند) و در خانه ی عقب سرباز حریف (سرباز زده شده) قرار گیرد. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

اسب مهره‌ای ست که به همراه فیل از آنها به عنوان سوار سَبُک یاد می‌شود. ارزش اسب برابر سه و نیم واحد پیاده‌است. حرکت اسب به صورت ۲ خانه به سمت‌های جلو، عقب، راست و چپ و یک خانه در جهت عمود بر آن (برای عقب و جلو به سمت‌های راست و چپ و برای راست و چپ به سمت‌های عقب و جلو) خواهد بود سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی. یعنی اگر اسب ۲ خانه به سمت جلو رفت حرکت خود را با یک خانه به چپ یا راست ادامه می‌دهد و در واقع مسیر را می‌شکندو حرکتش را به مانند حرف L لاتین انجام می‌دهد. اسب تنها مهره شطرنج است که مانعی برای حرکت او وجود ندارد و در صورتی که خانهٔ مقصد تحت اشغال نباشد، بدون هیچ مشکلی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی به آنجا برود. ( به اصطلاح می‌تواند بپرد.)

فیل (پیل)

فیل یکی از سوارهای سَبُک بازی شطرنج سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی است که ارزش تقریبی آن برابر با سه و نیم پیاده ارزیابی می‌شود. فیل مهره‌ای است که می‌تواند به صورت اریب و در صورتی که مانعی نباشد یا خانهٔ مقصد مشغول نباشد، به طور نامتناهی به خانه‌ای در دوردست بنشیند. همانند اسب، هر طرف سیاه یا سفید ۲ فیل دارند سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی که با توجه به چیدمان آنها در صفحه، یکی از آنها در خانهٔ سفید جای می‌گیرد و دیگری در سیاه. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

از آنجا که مسیر اریب سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی فیل همیشه دارای یک رنگ است خ، فیل سفید همواره محکوم به حضور در خانه‌های سفید است به همین دلیل یکی از فیل‌ها فیل سفید و دیگری فیل سیاه نامیده می‌شود.

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

رخ مهره‌ای قوی در شطرنج محسوب می‌شود که حضور آن به ویژه در انتهای بازی راهگشاست. رخ به همراه وزیر «سوارهای سنگین» نامیده می‌شوند. هر بازیکن شطرنج ۲عدد رخ در اختیار دارد و در مجموع ۴ رخ در کل صفحه موجود است که هر کدام در یکی از چهار گوشهٔ صفحهٔ شطرنج (A۱, A۸, H۱, H۸) قرار می‌گیرند. رخ در شطرنج به صورت عمودی و افقی حرکت سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی می‌کند و می‌تواند در صورت نبودن مانع یا اشغال خانهٔ مقصد، یک ستون یا یک ردیف کامل را هم طی کند. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

وزیرها قوی‌ترین مهره‌های شطرنج محسوب می‌شوند. قدرت یک وزیر برابر با ۹ پیاده ارزیابی می‌شود. وزیربه ۲ صورت اریب سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی و مستقیم (عمودی یا افقی) حرکت می‌کند و به همان ترتیب مهره‌ای را می‌گیرد. هر یک از طرفین بازی شطرنج فقط یک وزیر دارند. وزیرها بین شاه و فی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانیل قرار می‌گیرند یعنی وزیر سفید در خانهٔ D۱ و وزیر سیاه در همان سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی ستون در خانهٔ D۸.

سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

حیاتی‌ترین مهرهٔ بازی ایست که در واقع حضور تمام مهره‌های شطرنج برای دفاع از شاه خود و حمله یا تخریب مستقیم یا غیر مستقیم شاه حریف هست. شاه فقط می‌تواند به تمامی اطراف و خانه‌های مجاور خود برود. نکته‌های مهم در رابطه با شاه: سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

  • بین ۲ شاه همیشه باید لااقل یک خانه فاصله باشد. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی
  • در صورت این که شاه توسط هر یک از مهره‌های شطرنج (غیر از شاه حریف) مورد تهدید قرار گرفت، اصطلاحا کیش شده سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی و ۳ راه (برای اسب ۲ راه) برای «رفع کیش» وجود دارد.
    • ۱-حرکت دادن شاه
    • ۲-گرفتن مهرهٔ تهدید کننده سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی
    • ۳-گذاشتن مانع در مسیر تهدید مهرهٔ تهدید کننده شاه. سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی

از آنجا که اسب مانعی برای حرکت نمی‌شناسد، بنا براین رفع کیش با حربه آخر امکان ندارد.

web hit counter
سایت شرط بندی شطرنج شرط بندی شطرنج آنلاین اموزش بازی شطرنج برای مبتدی سایت بازی شطرنج آنلاین ایرانی بهترین بازی شطرنج آنلاین اندروید چگونه شطرنج بازی کنیم روش بازی شطرنج ساده بازی شرط بندی اسکرچ Scratch Match قوانين شرط بندی بازی شطرنج در سايت های شرط بندی غزل حکیمی فرد بانوی شطرنج باز ایرانی